Vertybinių popierių maklerių sąrašas,

vertybinių popierių maklerių sąrašas

Oficialius pasiūlymus registruoja bei jų pateikimo ir įgyvendinimo taisykles nustato Vertybinių popierių komisija. Savarankiškai veikiantis asmuo ar kartu veikiantys asmenys nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 50 procentų balsų ribos peržengimo iki oficialaus pasiūlymo įregistravimo Vertybinių popierių komisijoje netenka visų balsų visuotiniuose emitento akcininkų susirinkimuose.

Pradėti investuoti

Savarankiškai veikiantis asmuo ar kartu veikiantys asmenys balso teisę vėl įgyja tą dieną, kada Vertybinių popierių komisijoje įregistruojamas oficialus pasiūlymas arba sudaromas vertybinių popierių perleidimo sandoris, kuris vertybinių popierių maklerių sąrašas turimų balsų skaičių mažiausiai iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 50 procentų ribos.

Oficialius pasiūlymus registruoja bei jų pateikimo ir įgyvendinimo taisykles nustato Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į emitento ar ir jo išleistų vertybinių popierių apyvartos dydį. Vertybinių popierių komisija turi teisę nustatyti išimtis, kada peržengus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 50 procentų ribą oficialus pasiūlymas neteikiamas.

Finansų maklerio įmonės gali verstis šia veikla: 1 tarpininkauti vertybinių popierių viešojoje apyvartoje, būdamos vienos ar kelių vertybinių popierių biržų narėmis ar kitu įstatymų nedraudžiamu būdu; 2 pirkti ar parduoti vertybinius popierius savo ar klientų vardu ir už savo ar klientų lėšas, laikydamosi šio įstatymo 13 straipsnio nuostatų; 4 valdyti savo klientų vertybinių popierių portfelius bei pinigines lėšas, skirtas operacijoms vertybinių popierių maklerių sąrašas vertybiniais popieriais; 5 saugoti savo klientų vertybinius popierius; 7 pagal susitarimą su emitentu organizuoti ir atlikti jo vertybinių popierių emisiją; 8 tvarkyti emitentų ir investitorių vertybinių popierių apskaitą; 9 vertybinių popierių maklerių sąrašas Vertybinių popierių komisijos patvirtintas taisykles skolinti klientams vertybinius popierius bei savo lėšas vertybiniams popieriams įsigyti.

Finansų maklerio įmonės turi teisę steigti dukterines įmones tik šio straipsnio antrosios dalies punktuose numatytai veiklai vykdyti arba jai aptarnauti. Finansų maklerio įmonėms draudžiama steigti dukterines įmones, kurios verstųsi kita šioje dalyje nenurodyta veikla.

vertybinių popierių maklerių sąrašas

Finansų maklerio įmonės turi teisę steigti dukterines įmones. Finansų maklerio įmonių dukterinės įmonės turi teisę užsiimti tik investicinių bendrovių ir pensijų fondų vertybinių popierių portfelių valdymu arba tik veikla, nurodyta šio straipsnio antrojoje dalyje, išskyrus vertybinių popierių pirkimą-pardavimą savo ar klientų vardu klientų sąskaita.

Finansų maklerio įmonėms draudžiama steigti dukterines įmones, kurios verstųsi abiem šioje dalyje nurodytomis veiklos rūšimis arba kita, šioje dalyje nenurodyta veikla. Finansų maklerio įmonės privalo atskirai apskaityti savo ir kiekvieno kliento vertybinius popierius bei pinigines vertybinių popierių maklerių sąrašas. Klientų vertybiniai popieriai, piniginės lėšos, perduotos finansų maklerio įmonei vertybiniams popieriams pirkti, ir klientų piniginės lėšos, kurias gauna finansų maklerio įmonė pardavusi klientui priklausančius vertybinius popierius, yra kliento nuosavybė, į kurią negali būti nukreiptas išieškojimas pagal finansų maklerio įmonės skolas.

FM 12 12 : antrojo sakinio nuostata gali būti taikoma tik priėmus atitinkamus Įmonių bankroto įstatymo pakeitimus.

Finansų maklerio įmonė gali vykdyti sandorius dėl vertybinių popierių savo lėšomis, tik įvykdžiusi visų klientų pavedimus atlikti vertybinių popierių maklerių sąrašas operaciją arba pasiūliusi geresnes negu kliento sąlygas: didesnę kainą, turėdama pavedimą pirkti vertybinius popierius, arba mažesnę kainą, tturėdama pavedimą juos parduoti.

Papildyti: Finansų maklerio įmonė gali vykdyti sandorius dėl vertybinių popierių savo lėšomis, tik įvykdžiusi visų klientų pavedimus atlikti šią operaciją arba pasiūliusi geresnes negu kliento sąlygas: didesnę kainą, turėdama pavedimą pirkti vertybinius popierius, arba mažesnę kainą, turėdama pavedimą juos parduoti, jei vertybinių popierių biržos, kuriai pateiktas pavedimas, prekybos taisyklės nenumato ko kita.

Finansų maklerio įmonės turi laikytis Vertybinių popierių komisijos patvir-tintų kapitalo pakankamumo reikala-vimų, taip pat pagal šios komisijos patvirtintas taisykles tvarkyti apskaitos ir kitus dokumentus, pateikti savo klientams vertybinių popierių sandorius patvirtinančius dokumentus, išrašus iš sąskaitų, ataskaitas apie jų finansinę būklę, saugoti klientų vertybinius popierius, rengti metų bei periodines ataskaitas apie savo veiklą bei finansinę būklę.

Papildyti: Finansų vertybinių popierių maklerių sąrašas įmonės turi laikytis Vertybinių popierių komisijos patvirtintų kapitalo pakankamumo reikalavimų, taip pat pagal šios komisijos patvirtintas taisykles tvarkyti apskaitos ir kitus dokumentus, pateikti savo klientams vertybinių popierių sandorius patvirti-nančius dokumentus, išrašus iš sąskaitų, ataskaitas apie jų finansinę būklę, saugoti klientų vertybinius popierius, rengti metų bei periodines ataskaitas apie savo veiklą bei finansinę būklę, taip pat vykdyti kitus, jų veiklą reglamentuojančius norminius aktus.

vertybinių popierių maklerių sąrašas

Perkant ir parduodant vertybinius popierius, konsultuojant jų apyvartos klausimais, taip pat teikiant klientams vertybinių popierių portfelio valdymo paslaugas, finansų maklerio įmonei atstovauja makleris, išlaikęs Vertybinių popierių maklerių sąrašas popierių komisijos organizuotus kvalifikacinius egzaminus arba turintis kitokį šios komisijos pripažintą kvalifikacijos sertifikatą.

Vertybinių popierių komisija gali nustatyti ir kitas operacijas, kurioms atlikti būtina turėti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Pakeisti ir papildyti: Perkant ir parduodant vertybinius popierius, konsultuojant investavimo į vertybinius popierius klausimais, teikiant klientams vertybinių popierių portfelio valdymo paslaugas, taip pat vykdant kitą Vertybinių popierių komisijos nustatytą veiklą, finansų maklerio įmonei atstovauja jos darbuotojas, turintis šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytą maklerio licenciją ar kitokį Vertybinių popierių komisijos pripažintą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.

Valdymo sutartys, pagal kurias investicijų valdymo ir konsultavimo įmonė įgaliojama valdyti vertybinių popierių portfelį, turi būti sudarytos raštu, laikantis Vertybinių popierių komisijos nustatytų taisyklių.

Tokios sutarties kopija turi būti perduota finansų maklerio įmonei, kurioje yra deponuoti sutartyje nurodyti vertybiniai popieriai. Jeigu finansų maklerio įmonė iš investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės priima pavedi-mus, prieštaraujančius valdymo sutar-čiai, vertybinių popierių maklerių sąrašas šių veiksmų pasekmes abi įmonės atsako solidariai.

  1. Investuoti pas brokerį
  2. Jokio brokerio
  3. Pardavimas su pasirinktu padengimu
  4. Finansų maklerio įmonė operacijas su kliento finansinėmis priemonėmis gali atlikti tik pagal kliento pavedimą, pateiktą Taisyklių nustatyta tvarka.
  5. LR Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo redakcija

Papildyti ir pakeisti: Valdymo sutartys, pagal kurias investicijų valdymo ir konsultavimo įmonė įgaliojama valdyti vertybinių popierių portfelį, turi būti sudarytos raštu, laikantis Vertybinių popierių komisijos nustatytų taisyklių. Tokios sutarties kopija turi būti perduota finansų maklerio įmonei arba kitiems, šio įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę tvarkyti vertybinių popierių sąskaitas asmenims, pas kuriuos yra deponuoti sutartyje nurodyti vertybiniai popieriai.

Jeigu finansų maklerio įmonė iš investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės priima pavedimus, prieštarau-jančius valdymo sutarčiai, už šių veiksmų pasekmes abi įmonės atsako solidariai. Viešosios apyvartos tarpininko vadovai ir darbuotojai ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo informuoti viešosios apyvartos tarpininko administracijos vertybinių popierių maklerių sąrašas apie kiekvieną savo vardu sudarytą sandorį dėl vertybinių popierių, o viešosios apyvartos tarpininko administracijos vadovas privalo užtikrinti, kad tokie sandoriai būtų registruojami atskiroje registracijos knygoje, nurodant kiekvieno tokio sandorio rūšį, sudarymo datą, pagal sandorį perleidžiamų vertybinių popierių rūšį, klasę ir skaičių, sandorio sumą ir atsiskaitymo formą.

Vertybinių popierių komisija gali nustatyti papildomus reikalavimus, kokie įrašai daromi toje registracijos knygoje ir reikalauti papildomos informacijos apie maklerių savo vardu sudarytus sandorius dėl vertybinių popierių.

Finansų maklerio įmonės

FM 12 12 papildymas nepriimtinai apriboja maklerių galimybes dalyvauti prekyboje už biržos ribų. Papildyti ir pakeisti: Vertybinių popierių birža yra Lietuvos Respublikoje įregistruota tik vertybinių popierių biržos veikla besiverčianti akcinė bendrovė.

Jos veiklai reglamentuoti taikomos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam įstatymui.

Jos paskirtis: 20 str.

Biržos įstatinis kapitalas padalijamas į lygias dalis, kurios įforminamos dividendų nesuteikiančiomis akcijomis. Birža yra juridinis asmuo, turi pavadinimą, antspaudą ir sąskaitą banke. Biržos pavadinimas turi atitikti Vyriausybės patvirtintų įmonių, įstaigų, organizacijų vardų nuostatų reikalavimus. Ginčus dėl biržos pavadinimo nagrinėja teismas.

vertybinių popierių maklerių sąrašas

FM 12 12 siūlo: Birža gali išleisti tik paprastąsias vardines akcijas. Birža yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako visu savo turtu. Akcininkai pagal biržos prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už įnašus į įstatinį kapitalą.

Tapkite nariu

Įnašai į įstatinį kapitalą įforminami dividendų nesuteikiančiomis vardinėmis akcijomis, kurios suteikia teisę dalyvauti biržos prekyboje vertybinių popierių maklerių sąrašas valdyme. Viena biržos akcija suteikia jos savininkui vieną balsą. Vertybinių popierių biržos akcijų gali įsigyti tik finansų maklerio įmonės, komerciniai bankai, šio įstatymo nustatyta tvarka gavę licenciją atlikti vertybinių popierių operacijas, Finansų ministerija ir Lietuvos bankas.

Eilinio akcininkų susirinkimo sprendimu birža privalo išleisti tiek naujų akcijų, kiek yra Vertybinių popierių komisijos licenciją turinčių finansų maklerio įmonių ir bankų, iki susirinkimo dienos pateikusių paraiškas įsigyti akcijų.

Įrašyti naują 4 dalį: 4. Vertybinių popierių biržos akcininkas, išskyrus Finansų ministeriją ir Lietuvos banką, negali turėti daugiau kaip 5 procentus balsų biržos akcininkų susirinkime. FM 12 12 siūlė išbraukti šią dalį. Biržos akcininkas, nutraukęs savo, kaip vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, veiklą, ne vėliau kaip per 30 dienų privalo parduoti turimą biržos akciją kitam asmeniui, turinčiam teisę būti biržos akcininku.

Jeigu per šį laikotarpį akcijos parduoti nepavyksta, akcininkas turi kreiptis į biržą, kuri tarpininkauja parduodant jam priklausančią akciją tuo metu egzistuojančia rinkos kaina. Jeigu per vienerius metus neatsiranda norinčių įsigyti šios akcijos, birža ją išperka pagal nominalią vertę.

Supirktos savos biržos akcijos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų jos įstatinio kapitalo.

vertybinių popierių maklerių sąrašas

Svarbi informacija