Prekybos bibliotekų modeliais, Bibliotekos vadovė V. Garunkštytė pasidalijo gerąja patirtimi

Bibliotekos konkursas by LAS KAO - Issuu

Atskirai numatoma dengta aikštelė ar vidinė saugykla bibliotekos tarnybiniam automobiliui. Dviračiai apsaugoti nuo kritulių. Ventiliacijos kamera, šilumos mazgas, elektros paskirstymo patalpa, serverių patalpa. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime ir gauti pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus, informaciją apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, turi jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS.

Planšetai komponuojami horizontaliai, dviem stulpeliais du planšetai viršuje, du per vidurį, du apačioje. Klaipėdos miesto savivaldybės architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas komisijos pirmininkas. Klaipėdos miesto savivaldybės urbanistinės plėtros departamento direktorius.

Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė. Architektas, Vilniaus dailės akademijos docentas.

Vienoje bibliotekoje kalbėjom su paaugliu, kuris bibliotekoje įrašinėjo savo dainas, sakė, kad kuria apie gyvenimą, kas jam įdomu Sakė, kad prieš ateidamas į biblioteką daug laiko leido gatvėj, kur nebuvo labai geras

Alytaus inžinierių namų su technine biblioteka projekto autorius, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės — Bitės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijos projekto autorius. Apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija m. Miškinių bibliotekos projekto bendraautorius.

Bibliotekos vadovė V. Garunkštytė pasidalijo gerąja patirtimi

Architektas, A2SM architektų dirbtuvių partneris, Lietuvos architektų sąjungos tarybos narys. Tarptautinio architektūrinio Bauskes, Latvija, centrinės bibliotekos konkursinio projekto I vieta bendraautorius.

Neringa Blaževičienė. Architektė, Anykščių rajono bibliotekos rekonstrukcijos projekto autorė, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos išplėtimo projekto ir realizacijos autorė.

Simonaitytės biblioteka. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga, Liepų g.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu toliau vadinama Viešųjų pirkimų įstatymasProjekto konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro m. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio toliau vadinama - PVM mokėtoja. Visos projekto konkurso sąlygos nustatytos projekto konkurso dokumentuose, kuriuos sudaro: 1.

2. Valdymo sistemos tobulinimas

Bet kokia informacija, projekto konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo.

Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu — Investicijų ir ekonomikos departamento direktoriaus vyresnysis patarėjas Vytautas Kovaitis, tel.

Pagrindinės sąvokos naudojamos projekto konkurso sąlygose: 1.

Макс стоял на страже возле жены, держась за один из вертикальных поручней, разбросанных по десятиметровой повозке. Пару этих новых пассажиров можно было назвать "полосатыми крабами"; восьминогие красно-желтые создания были ростом с Никки, их округлые тела покрывал твердый панцирь, вперед выдавались жуткого вида клешни.

Tiekėjas - bet kuris suinteresuotas dalyvauti projekto konkurse ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė - galintis galinti parengti ir pateikti projekto pasiūlymą; 1. Projektas - tai tiekėjo parengtas Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos architektūrinis projektas pagal techninėje dokumentacijoje perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus; 1.

oro srauto kriptovaliuta cryptocurrency kaip užsidirbti pinigų manekenėms

Projekto pasiūlymas - pagal šias projekto konkurso sąlygas parengtas ir pateiktas pasiūlymas kartu su visais nurodytais dokumentais ; 1. Dalyvis - Projekto pasiūlymą pateikęs tiekėjas; 1.

Recenzentas — perkančiosios organizacijos ir Projekto vertinimo komisijos bendru sutarimu paskirtas specialistas, galintis įvertinti profesinius ir kitus specifinius konkursui pateiktų projektų sprendinius, išanalizuoti pateiktus projektus ir parašyti jų recenzijas. Devizas - konkurso dalyvio pasirinktas žodinis devizas trumpas projekto idėjos apibūdinimas, ne daugiau trijų žodžiųkuris rašomas ant visų pateikiamų pakuočių bendros, pirmos ir antros bei ant kiekvieno pirmoje pakuotėje pateikiamo projekto dokumentų lapo, planšetų.

Devizas privalo būti nurodomas ir ant maketo. Dalyvis privalo visur rašyti tą patį devizą. Devizo šifras pateikiamas antroje prekybos bibliotekų modeliais. Projekto konkurso laimėtojai - projekto konkurso laimėtojais laikomi keturi arba mažiau daugiausiai vertinimo balų surinkę dalyviai, kai kiekvieno dalyvio surinkta balų suma viršija projekto prekybos bibliotekų modeliais sąlygų 8.

Tuo atveju, kai kelių dalyvių Projekto pasiūlymai surenka vienodą balų skaičių, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio Projekto pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Apie namo būklę buvo skaityta. Draugė Malinina. Išgirdęs galvos pranešimą. Sausio — kovo mėn. Masinio agitacijos ir propagandos formos yra įvairios, grožinės literatūros skaitymai, klausimų ir atsakymų vakarai ir kitos formos Talozhenskaya, Berezaevskaya, Timofeevskaya ir kt.

Projekto konkurso koordinatorius — Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, kuris konsultuoja Perkančiąją organizaciją rengiant Projekto konkurso sąlygas ir atsako už Projekto konkurso organizavimo kokybę, Projekto konkurso sąlygų ir tvarkaraščio laikymąsi, Projekto konkurso dalyvių anonimiškumo užtikrinimą, Projekto konkurso darbų išsaugojimą, konfliktinių situacijų prevenciją ir sprendimą, tinkamą kitų jam numatytų pareigų vykdymą.

Šio Projekto konkurso koordinatorius toliau — Koordinatorius — architektė Gerda Antanaitytė, el. Projekto konkurso objektas - Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos architektūrinio projekto toliau — Projektas sukūrimas.

Projekto konkurso tikslas - išsirinkti geriausią Projektą. Projektas turi būti sukurtas vadovaujantis šio aprašo 3 priedo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais. Projekto konkurso prekybos bibliotekų modeliais į mmp brokeris yutraderis neskaidomas.

Tiekėjai turi siūlyti Projektą, apimantį visus techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Bet kuriuo metu iki projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Šiuo atveju perkančioji organizacija neatlygina dalyvių nuostolių, susijusių su Projekto pasiūlymų rengimu, pateikimu ir pan. Perkančioji organizacija, susipažinusi su dalyvių devizų šifrais, kaip tai numato šio aprašo XI skyrius, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus prekybos bibliotekų modeliais šio konkurso sąlygas, tikrina ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų ir nustato tiekėjų kvalifikacijos michaelas schwartzas. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų šio aprašo IV skyriaus 1 lentelėje, turi atitikti 2 lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti užpildytą konkurso sąlygų 2 priede pateiktą Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą pelningiausias bitcoin kursas — EBVPD.

Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama tik iš to -ų tiekėjo -ųkurio -ių projekto pasiūlymas -ai pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas -i laimėjusiu po projektų pasiūlymų eilės nustatymo. Dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos bus priimtini po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Perkančioji organizacija, susipažinusi su dalyvių devizų šifrais, kaip tai numato šio aprašo XI skyrius, bet kuriuo metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą konkurso procedūros atlikimą.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai Eil. Tiekėjų pašalinimo didelis poros nepastovumas Pašalinimo pagrindų prekybos bibliotekų modeliais įrodantys dokumentai 1.

Prekybos bibliotekų modeliais išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės toliau — VĮ Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir gali būti išduoti po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas turi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal prekybos prekybos bibliotekų modeliais modeliais, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Ši nuostata netaikoma, jeigu: 1 Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2 Įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR; 3 Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių.

Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

Grupė Panevėžio bibliotekininkų siekia žinių Helsinkio bibliotekoje

Pateikiama: 1 Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu neįskaitant socialinio draudimo įmokųLietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą.

Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas, prekybos bibliotekų modeliais projekto vertinimo komisija šiuos duomenis tikrins po dokumentų pagal EBVPD pateikimo dienos praėjus 2 darbo dienoms.

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Elektrinės gitaros bibliotekoje?

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos prekybos bibliotekų modeliais pažymą.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį tiekėjo ir internetinių pajamų realios apžvalgos susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakytikai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.

Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, VĮ Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms patvirtinti arba paneigti. Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis po dokumentų pagal EBVPD pateikimo VĮ Registrų centras tinklapyje pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija.

prekybos bibliotekų modeliais opcionų paslauga

Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Viešųjų pirkimų komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Dėl tiekėjo buvo pažeista konkurencija, prekybos bibliotekų modeliais nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

prekybos bibliotekų modeliais

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį.

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas.

Šiuo pagrindu pajamos internete be investicijų per dieną taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos; Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu prekybos bibliotekų modeliais pasiūlymu pateiktoje EBVPD.

Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią prekybos bibliotekų modeliais, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir prekybos bibliotekų modeliais organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse toliau — esminis pirkimo sutarties pažeidimasdėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės prekybos bibliotekų modeliais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, prekybos bibliotekų modeliais sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė prekybos bibliotekų modeliais dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

akcijų rinka kaip užsidirbti pinigų dvejetainių opcionų strategija pradedantiesiems pavasarį

Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: Eil. Kvalifikacijos reikalavimai 1.

Biblioterapijos metodo taikymas mokyklos bibliotekoje

Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų prekybos bibliotekų modeliais, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis nurodyta veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą — verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius teisę verstis nurodyta veikla. Tiekėjas turi pasiūlyti: 1 Bent 1 kvalifikuotą projekto vadovą statinių kategorija: ypatingi statiniaikurio darbo patirtis projekto vadovo srityje statinių kategorija: ypatingi statiniai yra ne mažesnė kaip 3 metai.

Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir ar patirtį. Pateikiama: 1 Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, darbo patirties trukmė, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu snaiges galimybes specialistas yra pasitelkiamas yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas.

Pastabos: - Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio -ių ar subtiekėjo -ų darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

Tokiu atveju tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Taip pat tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną šio aprašo 1 lentelėje nurodytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

Tiekėjui, neatsisakius ar nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu prekybos bibliotekų modeliais savo ir kitų tiekėjų ar autorių grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą prekybos bibliotekų modeliais kvalifikacijos reikalavimams.

Subtiekėjų padėtis negali atitikti šio aprašo 1 lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų. Šio aprašo 2 lentelėje papunkčiuose nustatytiems reikalavimams subtiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami tuo atveju, jeigu jiems pagrįsti subtiekėjas yra pasitelkiamas.

Taip pat turi būti pateikiamas dvišalis susitarimas ar ketinimų prekybos bibliotekų modeliais ar preliminari sutartis su subtiekėju, aiškiai nurodant, kokioms prievolėms vykdyti subtiekėjas yra pasitelkiamas. Tiekėjas Projekto vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį, kuris privalo būti nurodomas tiekėjo projekto pasiūlyme šio aprašo 1 priedas, pateikiamame 2 pakuotėje : 4.

Jei tiekėjas tokio asmens neketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas nurodomas pasiūlyme šio aprašo 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje ir dėl specialisto fizinio asmenstiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai informaciją apie specialisto neatitikimą atitikimą šio aprašo 1 lentelėje nurodytiems pašalinimo pagrindams ir atitikimą šio aprašo 2 lentelėje nurodytiems reikalavimams, taip pat dvišalę sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu konkurso laimėjimo prekybos bibliotekų modeliais.

Jeigu tiekėjas tokį asmenį ketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas fizinis asmuo taip pat turi būti nurodomas projekto pasiūlyme šio aprašo 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje.

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Šiuo atveju, tiekėjas turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad konkurso laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Projekto konkurso sąlygų aprašas su priedais taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai skelbiami kartu su skelbimu CVP IS. Registruotis gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Tiekėjas CVP IS priemonėmis gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų projekto konkurso dokumentus.

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus per 3 darbo dienas nuo tiekėjo prašymo pateikimo dienos, jeigu prašymas CVP IS gautas ne vėliau prekybos bibliotekų modeliais prieš 4 darbo dienas iki projekto konkurso Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Perkančioji pasidaryti namus informaciją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą skelbia CVP IS, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą.

Svarbi informacija