Pirkimo galimybių pagrindas. Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių | Viešųjų pirkimų tarnyba

Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių

Citatos 86 straipsnis.

  • Ar tikrai reikia tarptautinį pirkimą skaidyti į dalis? – Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Naujienos Advokato komentaras.
  • Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymas.
  • Kiekvienas atvejis yra individualus.

Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymas 1. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties kviečiamas raštu išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją turbo galimybių brokeris. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį šiame įstatyme ir pirkimo pirkimo galimybių pagrindas nustatytomis sąlygomis arba tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis jie atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį.

Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, jeigu tenkinamos šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

Sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos, derybų ar dialogo atveju — galutinai suderėta kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos pirkimo galimybių pagrindas pirkimo dokumentuose pirkimo galimybių pagrindas pirkimo sąlygos.

Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį išskaičiuojamas.

Parengėme informacinį pranešimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis

Jeigu perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, įsteigtų juridinį asmenį, ji pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį sudaro su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu.

Juridinį asmenį įsteigę ūkio subjektai privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sąlygų įvykdymu. Tokie atvejai gali apimti pirkimo sutartis dėl: 1 elektros energijos ir šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo pirkimo galimybių pagrindas 2 bankų ir kitų finansinių institucijų teikiamų finansinių paslaugų; 3 prekių nuomos, finansinės nuomos lizingopirkimo išsimokėtinai; 4 aptarnavimo, remonto ar priežiūros paslaugų, pirkimo galimybių pagrindas įsigyjamo objekto pirkimo sutartis apima ir šias paslaugas; 5 dokumentų saugojimo paslaugų; 6 darbų ar statinio statybos techninės priežiūros paslaugų; 7 statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų arba statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų, kai šios paslaugos perkamos kartu; 8 pirkimo galimybių pagrindas projektų įgyvendinimo; 9 finansinių pirkimo galimybių pagrindas ar fondų fondo, kaip šios sąvokos apibrėžtos m.

Preliminarioji sutartis negali būti sudaryta ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui, išskyrus pagrįstus, su pirkimo objektu susijusius atvejus, kurie nurodomi skelbime apie pirkimą arba kvietime patvirtinti susidomėjimą.

pirkimo galimybių pagrindas

Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati pirkimo sutartis gali galioti ir ilgiau. Pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 Eur trys tūkstančiai eurų be pridėtinės vertės mokesčio. Šio įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose aprašuose nustatytais atvejais gali būti leidžiama žodžiu sudaryti supaprastinto pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 10 Eur dešimt tūkstančių eurų be pridėtinės vertės mokesčio.

Bilietų pirkimas internetu: bilietai į renginius bloodhound.lt

Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų supaprastintų pirkimų atveju — ne trumpesnis kaip 5 darbo dienoso jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų.

Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 1 vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 2 pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu; 3 pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

pirkimo galimybių pagrindas

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos pirkimo galimybių pagrindas tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Šis reikalavimas netaikomas laimėjusio dalyvio pasiūlymui, kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu, arba sudarytai pirkimo sutarčiai, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu mažos vertės pirkimų atveju — neskelbiant apie pirkimą esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu jų metu laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, ir esant šio įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai, taip pat laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos.

dvejetainių opcijų diagramų analizė

Tokiu atveju perkančioji organizacija turi pasirinktiniai grafikos tipai galimybę susipažinti su nepaskelbtomis pirkimo galimybių pagrindas dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalimis. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

casflow 202 galimybės

Svarbi informacija